Đối tác

Các đối tác của chúng tôi đã góp phần quan trọng cho sự thành công của Marie Stopes Việt Nam, đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình chất lượng cho phụ nữ trên toàn quốc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những tổ chức, cá nhân đã ủng hộ công việc của chúng tôi trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Thông qua các nguồn tài trợ bằng hiện vật, tiền và hỗ trợ kỹ thuật của các quỹ, viện nghiên cứu, hợp tác với các chính phủ - và sự ủng hộ rộng rãi của rất nhiều cá nhân trên thế giới, chúng tôi đã có thể phục vụ nhiều phụ nữ trên toàn cầu, bao gồm những người có nhu cầu chưa được đáp ứng. 
 
Chúng tôi làm việc với các đối tác nhà nước, khu vực tư nhân và tổ chức phi chính phủ địa phương mang các dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình đến với những phụ nữ có nhu cầu chưa được đáp ứng. Dưới đây là một số trong rất nhiều các đối tác phát triển của chúng tôi:
 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call