Hợp tác với doanh nghiệp

Dự án adidas

“Cải thiện SKSS cho các công nhân làm việc tại 11 nhà máy cung ứng hàng cho tập đoàn adidas tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Việt Nam”
 
Năm 2004, Nghiên cứu đánh giá đầu vào được thực hiện tại các nhà máy cung ứng hàng của adidas đã cho thấy công nhân có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản nhưng chưa được đáp ứng. Chính vì vậy, tập đoàn adidas đã tài trợ thành lập một phòng khám sức khỏe sinh sản cố định mang tên Marie Stopes Bình Dương (MSBD), với mục đích phục vụ công nhân tại tỉnh Bình Dương và cộng đồng dân cư xung quanh. Phòng khám MSBD cũng tổ chức đội lưu động đến cung cấp dịch vụ tại các nhà máy, đào tạo cho nhân viên y tế nhà máy để có thể tư vấn về các dịch vụ sức khỏe sinh sản cơ bản, và đào tạo các công nhân tình nguyện trở thành các đồng đẳng viên cung cấp các tài liệu giáo dục và thông tin cho các công nhân khác trong nhà máy.
 
 
Hoạt động của cả phòng khám MSBD và dịch vụ lưu động đều nhanh chóng tăng về tần suất cung cấp dịch vụ và danh tiếng. Cả 2 mô hình đều hoạt động hết công suất, cung cấp dich vụ sức khỏe sinh sản (SKSS) đa đạng cho các nhà máy cung ứng hàng của tập đoàn adidas và dân cư cộng đồng xung quanh. Các cuộc họp thường xuyên được tổ chức với sự tham gia của ban quản lý nhà máy cung ứng hàng, cán bộ y tế của nhà nước tại địa phương và Marie Stopes để cải thiện hiệu quả các hoạt động và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Hoạt động lưu động thường xuyên giới thiệu chuyển tuyến khách hàng đến phòng khám MSBD và các phòng khám khác, và bệnh viện trên địa bàn.
 
 
EZS.VN
Home care spa
Click to call