Hợp tác công tư

Tăng cường năng lực Y tế công (Public Sector Strengthening)

Góp phần cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng nông thôn Việt Nam thông qua việc thúc đẩy cung ứng và tăng cường tiếp cận của cộng đồng đối với các biện pháp tránh thai hiện đại, chất lượng và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng

Chương trình Tăng cường năng lực Y tế công (Public Sector Strengthening - PSS) lấy “người cung cấp dịch vụ (CCDV) trực tiếp tại tuyến cơ sở” làm trọng tâm để phát triển mô hình. Người CCDV là người tiếp xúc và gần gũi nhất với khách hàng. Khi người CCDV được quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích, có đầy đủ môi trường tốt để cung cấp dịch vụ thì khách hàng sẽ hài lòng, hệ thống y tế cơ sở cũng phát huy được thế mạnh và từ đó việc quản lý, thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu cũng thuận lợi hơn. 

 Chương trình đi tới các vùng sâu và xa, phối hợp với Sở Y Tế địa phương để cung cấp miễn phí các dịch vụ KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn tới phụ nữ nông thôn có nhu cầu cao chưa được đáp ứng. Chương trình cũng hỗ trợ đào tạo người cung cấp dịch vụ y tế công, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại cộng đồng. 

Tính đến nay, chương trình đã cung cấp dịch vụ SKSS chất lượng cho hơn 3.429.000 khách hàng nghèo và khó tiếp cận, bao gồm cả các dịch vụ KHHGĐ dài hạn.

EZS.VN
Home care spa
Click to call