Cung ứng Dịch vụ lưu động

Cung ứng dịch vụ lưu động

Nhóm dân tộc thiểu số, người nghèo và cận nghèo tại các vùng khó tiếp cận thường có nhu cầu cao nhất về chăm sóc SKSS và KHHGD. 

Chương trình cung cấp dịch vụ lưu động CHOICE đi tới các vùng sâu vùng xa, làm việc với địa phương để cung cấp miễn phí các dịch vụ KHHGD tới những đối tượng có nhu cầu cao nhất, đặc biệt là biện pháp tránh thai dài hạn và vĩnh viễn. Chương trình chú trọng vào nhóm đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số tại các khu vực khó tiếp cận.

Đội cung cấp dịch vụ lưu động của Marie Stopes Việt Nam đã cung cấp miễn phí dịch vụ KHHGĐ cho hơn 362.000 khách hàng nghèo và khó tiếp cận, bao gồm các biện pháp dài hạn và vĩnh viễn, tạo ra được hơn 1,6 triệu năm tránh thai cho các cặp đôi.
 

EZS.VN
Home care spa
Click to call